PERSONNEL

FACULTY
Dr. Xun Gu
   
GRADUATE STUDENTS
Ying Zheng
Yong Huang
 
FORMER MEMBERS
Zhixi Su(Visiting Scholar, 2006)
Dongping Xu(System Analyst II, 2006)
Shiquan Wu (PhD, 2005)
Zhongqi Zhang (PhD, 2005)
Huaijun Zhou
Tyra Dunn (MS, 2004)
Jianying Gu(PhD, 2003)
Molly VanHouten (BS, 2002)
Yufeng Wang (PhD, 2001)
Yuan Lin (MS, 2001)
Bill Nordstrom (Post-Doc Asscociate)